• صدور کارت های عضویت اعضای انجمن

آخرین اخبار و مقالات

ویژه دانشجویان

چگونه می توان با مهارت های ویژه ارتقای عملکرد ورزشکاران در سنین مختلف آشنا شد؟
چگونه می توان مهارت های لازم در کارآفرینی ورزشی را اخذ نمود؟

ویژه ورزشکاران

چگونه می توان مهارت های روانی را توسعه داد؟
چگونه می توان عملکرد ورزشی را ارتقا بخشید؟

ویژه مربیان

چگونه می توان دانش روز در حوزه روانشناسی ورزش و رفتار حرکتی را به کار برد و آموزش داد؟